2019 Art Museum Jiangxi Normal University | Nanchang | China

2018 Geely University Art Space | Beijing

2018 Meixi Hall Art Space | Changsha | China

2017 Crossroads Center Art Space | Beijing |  China

2016 about WOMEN IN THE DARK

2016 Crossroads Center Art Space | Beijing |  China

2016 Recommendation Letter | UN Women | China