CHINA
Since 2018
Li Xinmo
Artist & Curator
Beijing Geely University
Machitu Town
Chanping District
Beijing
1551848144@qq.com 
http://li-xinmo.com/

From 2016-2018
Li Dan
Director
Crossroads Centre
NGO, Art Space & China Women’s Film Festival
Beijing
manchuriansun@hotmail.com
https://www.facebook.com/crossroadsbeijing/
https://chinawomensff.net/